Obchodní podmínky

obchodní společnosti BECO Aquasport s.r.o. se sídlem Denisova 504, 506 01 Jičín, identifikační číslo: 287 99 844.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Hradci Královém, oddíl C, vložka 28090 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.becoaquasport.cz.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1.1.  Právní vztahy mezi prodávající obchodní společnosti BECO Aquasport s.r.o., se sídlem Denisova 504, 506 01 Jičín, identifikační číslo: 28799844, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Hradci Královém oddíl C, vložka 28090 (dále jen „Prodávající“) a právnickou nebo fyzickou osobou (dále též jen jako „Kupující“) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) prostřednictvím internetového obchodu. Prodávající se řídí právem České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále též jen jako „VOP“). VOP jsou vydány v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

1.2.     Ustanovení odchylná od VOP lze sjednat výhradně v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Kupní smlouva je prodávajícím elektronicky archivována a není veřejně přístupná.

1.3.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4.     Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v jeho účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), jakož i předpisy souvisejícími.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1.     Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávající k prodeji spolu s popisem jejich hlavních vlastností (použitý materiál, typ, případně druh drahého kamenu), a včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávající uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.  

2.2      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky.

 2.3.     Smlouvu lze uzavřít jen písemně prostřednictvím objednávkového formuláře ve webovém rozhraní obchodu.

 2.4.     Objednávkový formulář obsahuje zejména údaje o účastnících kupní smlouvy, veškerém objednávaném zboží, jeho ceně a způsobu zaplacení kupní ceny a dále údaje o požadovaném způsobu a nákladech na doručení zboží.

 2.5.     Před zasláním objednávky Prodávající je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávkového formuláře. Objednávku odešle Kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávkovém formuláři jsou Prodávající považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 2.6.     Prodávající je vždy oprávněna v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 2.7.     Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinna uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily své povinnosti vůči prodávající.

2.8.     Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. Cena zboží a Platební podmínky

3.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a)      v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;

b)      bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 43-7331000277/0100, vedený u společnosti KB a.s. , dále jen               „účet Prodávající“);

3.2.   Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávající také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3.   V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 3.4.   V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen zaplatit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího zaplatit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávající.

 3.5.   Prodávající je oprávněna, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (bod 3.6. VOP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

3.6.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávající Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 3.7.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1.     Kupující, v případě že se jedná o spotřebitele (§ 419 občanského zákoníku), má právo písemně odstoupit od kupní smlouvy s Prodávajícím ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen zaslat Prodávajícímu na adresu Denisova 504, 506 01 Jičín, případně na adresu elektronické pošty Prodávajícího  dlouha@becoaquasport.cz

4.2.     V případě odstoupení od kupní smlouvy musí být zboží vráceno nepoškozené a s veškerým případným příslušenstvím. Zboží musí být vráceno Prodávající bez zbytečného odkladu po odstoupení od kupní smlouvy, nejpozději pak do čtrnácti (14) dnů na adresu Denisova 504, 506 01 Jičín.

4.3.     V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí Prodávající plnění poskytnuté Kupujícím (kupní cenu) Kupujícímu do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy a to stejným způsobem, jakým Kupující poskytnul plnění Prodávající. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než jí Kupující zboží předá. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

 4.4.     Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno vzniká Prodávající vůči Kupujícímu nárok na náhradu újmy jí tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé újmy je Prodávající oprávněna jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

 4.5.     Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněna kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu přijaté peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 4.6.     Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávající a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávající vrátit i poskytnutý dárek.

4.7.     V případě, že bude zboží upraveno na přání Kupujícího, nemá tento právo na jeho vrácení.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1.     Způsob doručení zboží určuje Prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy a v takovém případě nastanou účinky odevzdání věci Kupujícímu jejím předáním prvnímu dopravci.

5.2.     V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.3.     Při převzetí zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5.4.     Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5.5.     Na Kupujícího přechází nebezpečí škody na věci současně s převzetím věci.

6. Práva z vadného plnění

6.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2.     Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že v době, kdy Kupující předmět koupě převzal, má předmět koupě vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal, nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jí prováděné a dále za to, že je předmět koupě v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

6.3.     Ustanovení uvedená v čl. 7.2 VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4.     Kupující je povinen oznámit Prodávající, že má předmět koupě vady, bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Při uplatnění práva z vad je Kupující povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje, uvést volbu práva z vad, které uplatňuje, a dále sdělit, zda si zboží po skončení řízení o uplatnění práva z vad vyzvedne osobně, nebo mu má být zboží zasláno na jeho adresu.

6.5.     Kupující je povinen prokázat, že jeho právo z vad je oprávněné, zejména že věc zakoupil u Prodávající a kdy. Právo z vad se považuje za řádně uplatněné, jestliže je reklamované zboží kompletní a doloženo potřebnými doklady. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je Kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi a příslušenstvím. Reklamované zboží bude přijato k reklamaci, jen jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

6.6.     Kupující, v případě že bude zboží k uplatnění práva z vad zasílat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je povinen označit zásilku obsahující vadné zboží a shora uvedené doklady nápisem “REKLAMACE” a uvést dostatečné a aktuální kontaktní údaje, zejména poštovní adresu a telefonní číslo.

6.7.     Nezvolí-li Kupující své právo včas, má právo jen na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.8.     Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

6.9.     Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávající na její náklady věc původně dodanou.

6.10.   Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, použil-li Kupující věc ještě před objevením vady, nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávající, co ještě vrátit může, a dá Prodávající náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

6.12.   Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

6.14.   Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, ledaže se jedná o věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, o opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, o použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo to vyplývá z povahy věci. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.15.   Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6.16.  Práva Kupujícího z vady uplatňuje kupující u Prodávající na adrese Denisova 504, 506 01 Jičín. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržela od Kupujícího reklamované zboží.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1.     Kupující a Prodávající dohodli, Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2.     Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1písm. e) občanského zákoníku.

7.3.     Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

7.4.     Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Informace o zpracování osobních údajů

Obchodní společnost BECO Aquasport s.r.o. se sídlem Denisova 504, 506 01 Jičín, identifikační číslo: 287 99 844 (dále jen „Beco Aquasport s.r.o.“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností Beco Aquasport s.r.o.

Beco Aquasport s.r.o.  zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“).

8.2. Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Beco Aquasport s.r.o. zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje Beco Aquasport s.r.o. shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně tři roky po jeho skončení nebo po dobu jednoho roku, pokud k uzavření smlouvy nedojde.

Základní účely zpracování osobních údajů společností Beco Aquasport s.r.o.:

plnění kupní smlouvy a poskytování služeb

účetní a daňové účely

vymáhání pohledávek

splnění právní povinnosti

přímý marketing

vedení zákaznické evidence

8.3. Rozsah zpracování osobních údajů společností Beco Aquasport s.r.o.:

Beco Aquasport s.r.o. zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

identifikační údaje: titul, jméno, příjmení

adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa

další osobní údaje: údaje o platební morálce zákazníka

8.4. Zdroje osobních údajů:

Beco Aquasport s.r.o. získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy. Poskytnutí osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a také významně zefektivní

Beco Aquasport s.r.o. automaticky sbírá některé informace o uživatelích svých webových stránek www.becoshop.cz  a to v průběhu standardních operací serveru  (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači, a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies – elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.

 8.5. Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Beco Aquasport s.r.o. a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli činnými pro Beco Aquasport s.r.o., a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ.

Beco Aquasport s.r.o. zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je společností Beco Aquasport s.r.o. technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje Beco Aquasport s.r.o. i od zpracovatelů osobních údajů.

Beco Aquasport s.r.o. informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Jiným subjektům Beco Aquasport s.r.o. osobní údaje o svých zákaznících nepředává, ledaže se jedná o smluvní dopravce, kteří zajišťují dopravu zboží k zákazníkům (těmto jsou předávány informace o jméně, příjmení a doručovací adrese) – např. Česká pošta, kurýr DPD apod.

8.6. Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

Beco Aquasport s.r.o. poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Beco Aquasport s.r.o. nebo smluvní zpracovatel společnosti Beco Aquasport s.r.o. provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

požádat  Beco Aquasport s.r.o. nebo jejího smluvního zpracovatele o vysvětlení;

požadovat, aby Beco Aquasport s.r.o. nebo jeho smluvní zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Beco Aquasport s.r.o. vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.7. Nařízení GDPR

Beco Aquasport s.r.o. si tímto dovoluje informovat, že dne 25. května 2018 nabude účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), které bude přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky. V návaznosti na tuto skutečnost bude tato Informace o zpracování osobních údajů aktualizována tak, aby ke dni 25. května 2018 zcela reflektovala novou právní úpravu ochrany osobních údajů fyzických osob upravenou v GDPR.

Vymezení užitých pojmů:

osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;

subjekt údajů – subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;

správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;

zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;

příjemce – příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;

zákazník – zákazníkem je právnická nebo fyzická osoba, s níž má MATUŠKA-DENA s.r.o. uzavřen smluvní vztah;

zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace

9.DOZOR

9.1.     Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha.

9.2.     Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 9.3.     Prodávající je oprávněna k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti Živnostenský úřad Jičín.

10. Závěrečná ustanovení

10.1.   Tyto VOP jsou účinné od 1.12.2014. Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.

10.2.   Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Pro případné spory mezi smluvními stranami budou příslušné české soudy dle platné a účinné legislativy.

10.3.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.4.   Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

10.5.   Kontaktní údaje Prodávající: adresa pro doručování je na ulici Denisova 504, 506 01 Jičín, adresa elektronické pošty: dlouha@becoaquasport.cz, Tel: +420 734 257 580.

 

V Jičíně dne 1.1.2015